příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Základní informace - Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Služba je určena pro osoby od 18 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, případně kombinovaného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není sociální služba určena:

 • osobám s demencí, pro které nedokážeme zajistit potřebnou bezpečnost a dozor v rámci režimových opatření,
 • osobám s mentálním postižením bez chronického duševního onemocnění,
 • osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

Poslání:

Posláním celoroční sociální služby je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov se zvláštním režimem zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cíle poskytované služby:

 • Vytvoření podmínek pro důstojný život v bezpečném prostředí.
 • Pomoc a podpora zachování samostatnosti při zvládání běžných denních činností.
 • Upevňování mezilidských vztahů a zachování rodinných a společenských vazeb.

Kapacita:

112 klientů.

Místo poskytování:

Libníč 17, 373 71 Libníč.

Provozní doba:

Celoroční nepřetržitý provoz.

Základní činnosti při poskytování sociální služby:

 1. Poskytnutí ubytování:
  • ubytování:
   • Klienti jsou ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích (pokoje mají buď samostatné nebo společné sociální zařízení). Pokoje jsou standardně vybaveny, klienti si je mohou podle svého přání a potřeby dovybavit vlastním nábytkem, drobnostmi a elektronikou. Ve všech pokojích je k dispozici signalizační zařízení pro přivolání ošetřujícího personálu. Celá budova je bezbariérová. Klienti mají možnost využívat společné prostory, klubovny, tělocvičnu, k budově náleží i park a zahrada.
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení:
   • Praní osobního a ložního prádla zajišťuje prádelna organizace. Klienti mají možnost si prádlo vyprat i v automatické pračce organizace v rámci aktivizace. Pravidelný úklid provádí zaměstnanci organizace nebo smluvní partner, klienti si svůj osobní prostor uklízí v rámci aktivizace a zachování soběstačnosti také sami, a to dle svých schopností.
 2. poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel:
   • Celodenní strava je připravována v kuchyni organizace ve formě 3 hlavních jídel, přesnídávky a svačiny. Klienti mají k dispozici jídelní lístek, své požadavky na stravu mohou hlásit vedoucí stravovacího provozu v rámci pravidelných setkávání. Pitný režim je zajištěn 24 hodin denně. Klientům je strava podávána dle individuálních potřeb, a to ve společných jídelnách, nebo na pokojích.
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny:
   • Pomoc při úkonech osobní hygieny je poskytována individuálně podle míry soběstačnosti klienta a zahrnuje zajištění podpory či pomoci při běžné denní hygieně, při celkové koupeli nebo sprchování a výkonu fyziologické potřeby. Pomoc při úkonech osobní hygieny je klientům poskytována dle druhu a dle míry podpory buď na pokojích, v koupelnách náležících k pokojům či na centrálních koupelnách, personálem je vždy dbáno na zachování intimity klienta. Domov je vybaven zvedacím zařízením a vhodnými pomůckami pro poskytnutí hygienické péče imobilním klientům.
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty:
   • Pomoc probíhá na základě potřeb a přání klienta (mytí vlasů a jejich úprava, vysoušení vlasů, česání hřebenem, stříhání nehtů, klientům je pravidelně zajištována pedikúra).
  • pomoc při použití WC:
   • Úkon zahrnuje poskytování individuální pomoci při použití WC je podle míry mobility, soběstačnosti, přání či potřeb klienta a vždy je mu zajištěno soukromí, klid a dostatek času. Jedná se o doprovod na WC, pomoc při svlékání a oblékání, výměna inkontinenční nebo hygienické pomůcky, pomoc při usedání na mísu nebo vstávání, vysazování na toaletní křeslo, pří použití toaletního křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby, hygienická péče po použití WC, mytí rukou, prevenci dekubitů a opruzenin, péče o pokožku. Likvidace odpadů probíhá dle platných norem a vnitřních předpisů organizace.
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
   • Klientům je zajišťován pomoc a podpora při výběru vhodného oblečení odpovídající situaci, prostředí a klimatu, pomoc při převlékání a svlékání, pomoc při obouvání a zouvání vhodné obuvi, vázání tkaniček, úprava zevnějšku, zapínání knoflíků a zipů, navlékání speciálních pomůcek, úklid ošacení do skříně a na ramínko. Klienti jsou podporováni při úpravě vzhledu.
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík:
   • Pomoc a podpora je zajišťována dle individuální potřeby klienta. Domov disponuje zvedacím zařízením.
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:
   • Pomoc a podpora je zajišťována dle individuální potřeby klienta.
  • pomoc při podávání jídla a pití:
   • Míra podpory klientů při podávání stravy je dána mírou soběstačnosti klientů, spočívá v pomoci při přípravě ke stolování, tj. příprava talířů, příborů a tekutin, dále naservírování objednané stravy dle jídelního lístku a dle diety, nalévání nápojů, dle potřeby nakrájení, zamíchání nebo dochucení pokrmů, v případě potřeby plná fyzická dopomoc při podávání stravy a tekutin, kontrola upravenosti klientů po jídle, mytí rukou, čištění zubů dle zvyklostí jednotlivých klientů. Úkon zahrnuje i podporu a pomoc při dodržování pitného režimu.
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru:
   • V rámci tohoto úkonu jsou klienti seznamováni s prostředím, je jim poskytován doprovod, s klienty je nacvičován samostatný pohybu ve vnitřním či vnějším prostředí tak, aby mohli žít dle svých možností co nejběžnější život. S klienty, kteří potřebují větší míru podpory, je nacvičována chůze.
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:
   • Klientům je zajišťována podpora a pomoc, která souvisí s využíváním veřejných služeb, jako je např. pedikúra, kadeřnictví, veřejné opravny apod., dále podpora a pomoc při objednání do těchto běžně dostupných služeb, včetně jejich vhodného výběru.
    Klienti mají možnost využívat v zařízení počítač, je jim poskytována podpora při vyhledávání informací na internetu. Klienti mají také k dispozici denní tisk.
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
   • Klientům je poskytována podpora při udržování kontaktů s rodinou a přáteli, jsou s nimi nacvičovány komunikační a sociální dovednosti, klienti jsou podporování při řešení konfliktů. Klientům je poskytována pomoc při využívání běžně dostupných služeb a zdrojů, např. v podobě doprovodů do zdravotnických zařízení, obchodu atd. Tyto činnosti jsou poskytovány v prostorách domova i mimo zařízení.
 6. sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
   • Klienti jsou podporováni v samostatném rozhodování, při řešení mezilidských vztahů, jsou posilovány jejich kompetence, sebevědomí a jejich silné stránky. Tyto činnosti probíhají individuálně i skupinově.
 7. aktivizační činnosti:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:
   • Klientům je poskytována pomoc a podpora při kontaktu v přirozeném prostředí – cestování prostředky hromadné dopravy, účast na společenských a kulturních akcích, exkurzích, časté jsou i návštěvy zajímavých míst apod.
    V rámci činnosti pracovníci podporují hledání a navazování kontaktů, pomáhají se psaním korespondence, nacvičují s klienty komunikační dovednosti, bezpečnou komunikaci na internetu apod.
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
   • Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách. Klienti mají možnost docházet do ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, do truhlářské dílny, mohou se věnovat skupinovým i individuálním pohybovým aktivitám v tělocvičně i venku. Mohou trávit čas činnostmi na zahradě, případně v přilehlém lesoparku. S klienty jsou trénovány kognitivní funkce, jemná a hrubá motorika, mohou se účastnit muzikoterapie. Adekvátní pomoc a podpora je zajišťována i imobilním klientům. Cílem poskytované činnosti je posilovat klientovy dovednosti tak, aby byla co nejvíce zachována jeho soběstačnost.
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:
   • Klientům je poskytována pomoc a podpora při jednání na úřadech, pracovníci s klienty nacvičují hospodaření s penězi, podporují klienty při obstarávání osobních záležitostí, také jsou klienti podporováni v uplatňování připomínek a podnětů.

Fakultativní činnosti:

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku služby.  Jedná se o dopravu automobilem poskytovatele sociální služby na vyžádání klienta.

Kontakty:

Vedoucí služby

Mgr. Helena Myšáková
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Tel.: 723 774 547

Vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí sestra III. oddělení

Bc. Petra Giertlová
Email: giertlova@domovlibnic.cz
Tel.: 702 229 679

Vedoucí sestra II. oddělení

Bc. Lenka Šulcová
Email: oddeleni2@domovlibnic.cz
Tel.: 607 033 176

Vedoucí sestra IV. oddělení

Lucie Marková
Email: oddeleni4@domovlibnic.cz
Tel.: 607 033 110

Vedoucí sestra V. oddělení

Petra Lindušková, DiS.
Email: oddeleni5@domovlibnic.cz
Tel.: 607 032 967

Sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Sihelníková - jednání se zájemci o sociální službu, vyřizování žádostí
Email: socialnidzr3@domovlibnic.cz
Tel.: 734 314 497

Lucie Koktová, DiS.
Email: socialnidzr2@domovlibnic.cz
Tel.: 725 514 447

Bc. Marcela Houšková
Email: socialnidzr4@domovlibnic.cz
Tel.: 607 059 753

Zaměstnanci ve směně:

II. oddělení - telefon: 607 033 176, e-mail: oddeleni2@domovlibnic.cz
III.A oddělení - telefon: 607 032 953, e-mail: oddeleni3@domovlibnic.cz
III.B oddělení - telefon: 607 031 573, e-mail: oddeleni3@domovlibnic.cz
IV. oddělení - telefon: 607 033 110, e-mail: oddeleni4@domovlibnic.cz
V. oddělení - telefon: 607 032 967, e-mail: oddeleni5@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies