příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
IČ: 006 662 71
Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice;
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Základní informace - Denní stacionář

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Poslání:

Posláním denního stacionáře je poskytovat klientům pomoc, podporu a bezpečné prostředí během pracovního dne, při zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů.

Okamžitá kapacita:

24 klientů.

Místo poskytování:

Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice.

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 7:00 do 16:00 hod s výjimkou státních svátků.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
pomoc nebo slovní podpora či dohled pracovníka při oblékání či svlékání klienta, např. rozepnutí zipu, knoflíků, zavázání tkaniček, svlečení či oblečení jednotlivých částí oděvu, celková úprava oblečení klienta, pomoc nebo slovní podpora či dohled při výměně znečištěného oblečení či při volbě vhodného oblečení v závislosti na počasí. Tento úkon zahrnuje pomoc nebo slovní podporu či dohled i při následném úklidu osobních věcí do šatní skříně, např. oblečení, boty, batoh, i podporu při odemknutí a zamknutí šatní skříně,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík:
pomoc pracovníka klientovi, který sám nezvládá přesun na lůžko či přesun z invalidního vozíku na židli a zpět. Tento úkon zahrnuje i pomoc pracovníka klientovi, který používá další kompenzační pomůcky a danou pomoc potřebuje, např. francouzské hole, chodítko. Pracovník zajišťuje maximální bezpečnost klienta,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru:
slovní podpora, dohled nebo doprovod klienta po denním stacionáři, např. do jídelny, do aktivizačních místností, na WC, do šatny apod.,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
pomoc, slovní podpora či dohled pracovníka klientovi při přípravě nádobí, servírování stravy, úpravě stravy dle potřeb klienta, konzumaci stravy, úklidu použitého nádobí. Slovní podpora, pomoc či dohled při dodržování pitného režimu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny:
pomoc, slovní podpora či dohled pracovníka klientovi při provádění osobní hygieny – mytí rukou, obličeje, pomoc, slovní podpora či dohled pracovníka klientovi při celkové osobní hygieně ve sprše. Forma slovní podpory: rada, doporučení, připomenutí při výkonu hygieny nebo po hygieně. Forma dohledu: kontrola klienta při výkonu hygieny nebo po hygieně. Pomoc pracovníka spočívá v doprovodu klienta do koupelny, příprava potřebných pomůcek a asistence pracovníka při vlastní hygieně klienta v koupelně či ve sprše, např. namydlení rukou, těla, opláchnutí vodou, osušení, převlečení oděvu apod.,
 • pomoc při použití WC:
dopomoc při potřebné hygieně při použití WC (správné a dostatečné otření, výměna inkontinenčních či hygienických pomůcek, omytí, umytí rukou po použití WC), hospodaření s toaletním papírem (nácvik adekvátní spotřeby toaletního papíru),

c) poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
pomoc a podpora při objednávání stravy od organizace v rozsahu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, doprovod klienta do jídelny, podpora v dodržování pitného režimu,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost:
slovní podpora, dohled nebo dopomoc pracovníka klientovi při pracovně výchovných činnostech skupinových i individuálních. Jedná se o pracovní zapojení v rámci přípravy, vaření či pečení pokrmů, při úklidu např. stírání stolů, úklid nádobí do myčky, pracovní činnosti na zahradě – práce s jednoduchými pracovními nástroji, pěstování květin, zeleniny a ovoce a jejich následné zpracování,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
slovní podpora, dohled nebo dopomoc pracovníka klientovi při aktivizačních činnostech, většinou skupinových, ale i individuálních. Jedná se např. o aktivizační činnosti na upevňování a rozvoj jemné motoriky, např. tvořivé práce u stolu – s papírem, dřevem, kovem, textiliemi, přírodninami, pryskyřicí aj. Klienti se podílí na výrobě různých dekorativních předmětů a šperků. Dekorativní předměty mohou být zaměřeny tematicky (Vánoce, Velikonoce, Halloween aj.) nebo na smyslovou stimulaci, např. plněné polštářky bylinkami nebo vonnou solí,

upevňování a rozvoj hrubé motoriky: sportovní aktivity ve vnitřním prostoru stacionáře: trénink Boccii, discgolfu, cvičení, rozcvička. Další pohybové aktivity probíhají mimo stacionář formou procházky,

hraní společenských her, zpěv apod.,

slovní podpora či dohled pracovníka klientovi při užívání jeho medikace během přítomnosti ve stacionáři,

slovní podpora, dohled nebo pomoc pracovníka klientovi při hospodaření s finanční hotovostí a při vyřízení objednávky např. podpora při nákupu občerstvení v cukrárně či kavárně, zakoupení jízdenky v dopravních prostředcích,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
slovní podpora, dohled nebo pomoc pracovníka při přípravě klienta v rámci jeho vzdělávání, popřípadě jeho pracovního uplatnění. Nácvik a upevňování kognitivních funkcí, např. trénování paměti formou kvízů, vědomostních her apod., procvičování čtení, psaní, počítání, nácvik pracovních dovedností, např. zakládání knih v knihovně,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
slovní podpora, dohled a pomoc pracovníka při komunikaci s rodinou klienta, která je s ním v pravidelném kontaktu, např. předávání zpráv a informací, vyřizování vzkazů rodinným příslušníkům klienta, v případě zájmu klienta slovní podpora, dohled a pomoc pracovníka při vyhledání kontaktu, např. klientovy rodiny v případě, že klient se doposud s rodinou nestýkal a chce s ní začít navazovat vztahy,

slovní podpora, dohled nebo pomoc pracovníka klientovi při navazování a udržování sociálních kontaktů s ostatními klienty ve stacionáři, s klienty z jiných služeb naší organizace či s klienty z jiných organizací v rámci pořádaných společných akcí, udržování a navazování vztahu s veřejností, např. kulturní, společenské, sportovní akce mimo stacionář – kino, divadlo, muzeum, dům umění, kavárna, turnaj v iBoccie, sportovní hry, poznávací výlety aj.,

f) sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
podpora samostatného rozhodování umět říct já bych chtěl, potřebuji, trápí mě, individuální plánování průběhu služby s klientem (přání, potřeby, aktualizace), podpora či pomoc při řešení obtížných životních situacích, při řešení mezilidských konfliktů, podpora sociálních kompetencí, komunikace, mezilidských vztahů, posilování sebevědomí, rozvoje osobnosti,

slovní podpora, dohled či pomoc při nácviku a upevňování komunikačních dovedností, např. rozhovory, používání alternativních forem komunikace, vizualizace, nácvik společenského chování, nácvik k odstraňování nevhodných vnějších projevů např. ohlazování druhé osoby, když si to druhá osoba nepřeje, používání vulgárních slov, hlučnost atd.,

canisterapie, poslech hudby, předčítání, besedy, přednášky, rozhovory, relaxace s wellness atmosférou,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:
pomoc při komunikaci mezi klientem a pracovníkem k vyjádření a následnému řešení klientových potřeb, zájmů, rozhodnutí a sdělení,

předávání informací klientovi srozumitelnou formou, především informací o aktuálním dění ve stacionáři, a to individuálně nebo skupinově, formou setkávání s klienty,

pomoc při projednávání osobních záležitostí klienta, např. při sepisování klientovy stížnosti nebo projednání záležitostí s jinými osobami,

základní sociální poradenství k řešení sociálně nepříznivé situace klienta, např. zvýšení příspěvku na péči, vyřízení sociálních dávek, pomoc při vyhledání jiné sociální služby aj.

Fakultativní činnosti:

Denní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. Jedná se o dopravu automobilem poskytovatele sociální služby na vyžádání klienta.

Cíle služby:

 • Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 • Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 • Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 • Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.

Kontakty:

Sociální pracovnice, pověřená vedením služby

Mgr. Jana Prachařová
Email: socialnids@domovlibnic.cz
Tel.: 724 979 228

Koordinátor služby

Martina Polanská
Email: koordinatords@domovlibnic.cz
Tel.: 724 979 230 (zaměstnanci ve směně)

Zaměstnanci ve směně: telefon: 724 979 230, e-mail: dennistacionar@domovlibnic.cz
Další informace o službě najdete na mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Kontakt

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefonní kontakt pro mimořádné situace: 721 954 218
Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7
Bankovní spojení: 1000000881/5500

Další pracoviště:
Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies